Seiryu 14
"SAKURA"
Japanese paper

<Without border>

MS-Seiryu14:JPY28,000/Full size

MS-Seiryu14:JPY21,000/Half size